ෆූට් තෙරපිවරියන් ගාල්ල පිහිටි ප්‍රසිද්ධ සැලූනයට බඳවාගනු ලැබේ. 106, කොළඹ පාර, මහමෝදර, ගාල්ල. 0777355329