වත්තල ප්‍රසිද්ධ A/C සැලෝන් එකට රූපලාවන්‍ය ශිල්පිණියන් බඳවාගනු ලැබේ. 0727443344