වෙන්නප්පුව A/C සැලෝන් එකට පිරිමි කොණ්ඩා කැපීමට සේවකයින් අවශ්‍යයි. ඉහළ වැටුප් හා කොමිස් නැවතීමට පහසුකම් ඇත. 0766373359